ข้อมูล ITA 2561
รายการ
ดาวน์โหลด
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
4. กลุ่มเป้าหมาย Click
5. ขอบเขตการดำเนินงาน Click
6. กรอบแนวคิดและขอบเขต Click
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน Click
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน Click
9. ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ Click
10. คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (ที่ปรึกษา) Click
11. คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.) Click
แบบสำรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ดัชนี/ตัวชี้วัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ดัชนีความโปร่งใส
 
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
 
EB 1
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
 • คำสั่ง ข้อสั่งการ จากผู้ว่าราชการจังหวัด (ดาวน์โหลด)
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • ผู้บริหารจังหวัดสตูล 
 • ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดสตูล
 • โครงสร้างการบริหารงาน 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 • ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด 
 • ประวัติจังหวัดสตูล 
 • เว็บไซต์จังหวัดสตูล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 • แผนพัฒนาจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561 - 2564) 
 • การตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัด
 
1.2 การมีส่วนร่วม
 
EB 2
(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • หนังสือจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม
         ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล
          (ดาวน์โหลด)
(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • รายงานผลการดำเนินการ (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัด/
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB 3
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 • หนังสือจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
         สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดซื้ดจัดจ้าง ปี 2560   (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 • หนังสือจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • หนังสือจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
         สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเผยแพร่แผนและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)           
(4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • หนังสือจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
         สิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบรายงานการเผยแพร่แผนและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)
                          - แบบ สขร.1  (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)  
หน่วยตรวจสอบภายใน/
สำนักงานคลังจังหวัด
 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
 
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
 
EB 4
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ดาวน์โหลด)
(2) การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
 • ผลการประเมิน (ดาวน์โหลด)
 • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา (ดาวน์โหลด)
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล
         โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประะจำปีฯ  (ดาวน์โหลด)
 • ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (ดาวน์โหลด)
 • สรุปผลการเบิกจ่าย (สำนักงานคลังจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัด
 
2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 
EB 5
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
         พลเรือนสามัญ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดสตูล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่น
         เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
         (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
EB 6
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • หนังสือจังหวัดสตูล
         เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น  (ดาวน์โหลด)
 • แบบรายงานการรับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
 
EB 7
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
         เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัด
3. ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน
 
3.1 การรับสินบน
 
EB 8
การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • หนังสือจังหวัดสตูล
         เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
 
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 
EB 9
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 • หนังสือจังหวัดสตูล เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทาง
         การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
         สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสตูล  (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดสตูล เรื่อง การดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสตูล
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         สิ่งที่ส่งมาด้วย - สรุปผลการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 23 พ.ย. 60  (ดาวน์โหลด)
                          - ปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ
         ในจังหวัดสตูล
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลกิจกรรม วันที่ 9 ธ.ค. 60 (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธ.ค. 60 (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
EB 10
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
 • ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 • หนังสือจังหวัดสตูล  เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)
         ิ่งที่ส่งมาด้วย - คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
                          จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)
                          - แบบรายงานผล (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
 
4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
EB 11
(1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ดาวน์โหลด)
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ (ดาวน์โหลด)
(2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ  (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือจังหวัดสตูล ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 20 ของเดือน (ดาวน์โหลด)
 • คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
         การทุจริต จังหวัดสตูล และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
         และปราบปรามการทุจริต จังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
 • อื่น ๆ 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
ทุกหน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
 
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
EB 12
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
่     ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • หนังสือจังหวัดสตูล 
         ในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล
         สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน (ดาวน์โหลด)
 • รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
(2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
 • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จังหวัดสตูล (ดาวน์โหลด)
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัด/
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
ทุกหน่วยงาน

 

Wednesday the 23rd. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.