•  

  :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
  • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว Click
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ปี 2561 click
  • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารด่านศูลกากรวังประจัน Cllick
  • ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดนัดชายแดนวังประจัน Click
  • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทุ่นลอยผู้โดยสาร จำนวน 3 ลำ  Click
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม ค๓หาสน์กูเด็น กอเกียรติยศพระราชประวัติ และกรณียกิจรัชการที่ 9    Click
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เขาโต๊ะพญาวัง/เขาโต๊ะหยงกง/walk way คลองมำบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Click
  • ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ ประกาศงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2560 Click
  • ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล Click
  • สำนักงานคณะรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารตู้ขนาดไม่เกิน 10 นั่ง Click
  • จังหวัดสตูล สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของส่วนราชการในภูมิภาค  Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพริกไทย หมู่ 2 5 6 7 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งห้า    Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง ปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า     Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า   Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า   Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง จำนวน 13 รายการ Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านธารปลิวม.10 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมโรงเลี้ยงสำนักสงฆ์บ้านราวปลาม.9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมโรงเลี้ยงสำนักสงฆ์บ้านคีรีวง ม.7 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล  Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 รายการ  Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานาซะ บ้านในบ้าน-ท่าอ้ยอ ม.3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตุล  Click
  • ที่ทำการปกครองอำะภอทุ่งหว้า ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกร จำนวน 17 รายการ  Click
  • จังหวัดสตูลจะดำเนินการสอบราคาติดตั้งเสาไฟโพสท็อป จำนวน 2 ต้น Click
  • จังหวัดสตูลจะดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลควนกาหลง จำนวน 1 รายการ Click
  • ประกาศอำเภอท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแพ Click
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ จำนวน 1 หลัง  Click
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล สอบราคาเช่ารถกระบะ พร้อมพนักงานขับรถยน  Click
  • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป มี ๔ ประตู ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ซึ่งผลิตจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ คัน ราคากลางของงานจัดซื้อ ๗๘๗,๐๐๐ .- บาท ซึ่งกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๒ (หลังใหม่) ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล 
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสตูลและบริเวณโดยรอบ  LinkPDF
  • ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเมืองสตูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ ครั้งที่ 3 LinkPDF

   

   

   

Wednesday the 23rd. Copyright (c) 2012 Satun Provincial Governor's Office. ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังลหวัดสตูล โทร: 074-711055 | E-mail: satun@moi.go.th Design by กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดสตูล

bannerlek king classroom moe classroom
banner ranghan
       
       

หน้าแรก / เข้าสู่ระบบ /แผนผังเว็บไซต์ / ดาวน์โหลด / ติดต่อเรา / นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IE version 8 และ Filefox ขนาดจอตั้งแต่ 1024x768 pixels ขึ้นไป

. Hostgator coupons - All rights reserved.